Algemene voorwaarden

E-mail: anouk@petemoei.com
Website:
https://www.petemoei.com

Definities

 1. Petemoei: Petemoei, gevestigd te Almere (Nederland), KvK nr. 71244050.
 2. Klant: de partij met wie Petemoei een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Petemoei en klant samen.
 4. Consument: een klant die een natuurlijk persoon is die handelt voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Petemoei.
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle door Petemoei gehanteerde prijzen zijn in Euro's, zijn vrijgesteld van BTW volgens de Nederlandse wet op de omzetbelasting – artikel 25 (ook wel Kleine Ondernemersregeling genoemd), en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen .
 2. Petemoei is te allen tijde gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Petemoei bij het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regeling.  

Betalingen en betalingstermijn

 1. Levering van het bestelde product is onder voorbehoud van onmiddellijke betaling van het gehele bedrag door de klant aan Petemoei, na het sluiten van de overeenkomst. 

Recht op terugname van goederen

 1. Zodra de klant in verzuim is, heeft Petemoei het recht om een beroep te doen op het recht op verhaal met betrekking tot de aan de klant geleverde onbetaalde producten.
 2. Petemoei beroept zich op het recht op herstel door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht op verhaal, dient de klant de betreffende producten onverwijld aan Petemoei te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Alle Petemoei Custom Oracle Cards zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht omdat dit gepersonaliseerde, op maat gemaakte kunstwerken zijn die niet doorverkocht kunnen worden. Dit staat ook in mijn terugbetalings- en retourbeleid.
 2. Kunstwerken uit de Petemoei Energy Art Collection vallen onder het herroepingsrecht.
  • a) Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits:
   • het product is niet gebruikt
   • het is geen product dat snel kan bederven, zoals eten of bloemen
   • het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften
   • het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd mag worden (ondergoed, badkleding, etc.)
   • de verzegeling nog intact is, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd's, cd's, enz.)
   • het product geen (vakantie)reis, vervoerbewijs, horecabestelling of vorm van vrijetijdsbesteding is,
   • het product is geen los tijdschrift of een losse krant
   • de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht
  • b) De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 2a gaat in:
   • op de dag nadat de consument dat laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen
   • zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
   • zodra de consument die aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
  • c) De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via anouk@petemoei.com.
  • d) De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na melding van zijn herroepingsrecht aan Petemoei te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Alleen de aankoopkosten (exclusief verzendkosten) komen voor vergoeding in aanmerking als het gaat om items uit de Energy Art Collection. Petemoei zal deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits de consument het product tijdig aan Petemoei heeft geretourneerd.
 2. De kosten voor de eerste verzending wordt niet vergoed door Petemoei.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling tijdig retourneert, komen de kosten voor het terugzenden van de gehele bestelling voor rekening van de consument.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht

 1. Petemoei kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Petemoei aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot Petemoei heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het eigendomsvoorbehoudsrecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan Petemoei verschuldigd is.
 3. Petemoei is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Schikking

De klant doet afstand van zijn recht om een eventuele schuld aan Petemoei te verrekenen met een eventuele vordering op Petemoei.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Petemoei blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Petemoei uit welke overeenkomst dan ook met Petemoei inclusief van vorderingen ter zake van de tekortkomingen in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Petemoei een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat de eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Petemoei een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Petemoei het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. All items are shipped in sturdy cardboard envelopes to protect from bending. A track & trace link will be provided for each shipment.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen prijs niet volledig is betaald, heeft Petemoei het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen te late levering door Petemoei.

Bezorgingsperiode

 1. Een door Petemoei opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering start zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van en volledige betaling aan Petemoei heeft ontvangen.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Petemoei niet kan leveren binnen 14 dagen nadat de klant hem daartoe schriftelijk heeft aangemaand of partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

 1. The customer must ensure that the actual delivery of the products ordered by him can take place in time.
 2. Petemoei is niet verantwoordelijk voor items die kwijt raken in de post. Als je in Nederland woont kun je kiezen voor een aangetekende PostNL verzending (tegen meerprijs) of je kan besluiten om - in overleg - het pakket zelf op te halen in Almere (gratis). Alle internationale bestellingen worden verzonden met Deutsche Post, waarvoor altijd een internationale track & trace link gedeeld wordt. Houd er rekening mee dat, om de internationale verzendkosten zo laag mogelijk te houden, je internationale pakket langer onderweg zal zijn (enkele weken op z'n minst).

Transportkosten en lokale invoerrechten

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant is verantwoordelijk voor de betaling van eventuele invoerrechten die worden geheven op of als gevolg van de invoer van Petemoei-producten.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan Petemoei niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.
 2. De klant wordt dringend verzocht contact op te nemen met Petemoei via anouk@petemoei.com in het geval dat hun product tijdens verzending is beschadigd.
 3. Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Petemoei te melden, bij gebreke waarvan Petemoei niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekeringsopslag

 1. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late afname van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
 2. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp van een overeenkomst tussen partijen zijn, gaat over op de klant wanneer deze producten rechtsgeldig en/of feitelijk geleverd worden, althans in de macht van de klant of van een derde partij die het product ontvangt ten behoeve van de klant.

Vergoeding

De klant vrijwaart Petemoei voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Petemoei geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Petemoei geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of geleverde dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Petemoei hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte te stellen. (door een bericht te sturen naar anouk@petemoei.com).
 3. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Petemoei in staat is adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Petemoei genoodzaakt is andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Kennisgeving geven

 1. De klant dient Petemoei schriftelijk in gebreke te stellen (door een bericht te sturen naar anouk@petemoei.com).
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Petemoei ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Gezamenlijke en hoofdelijke verplichtingen van de Klant

Indien Petemoei met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan Petemoei verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van Petemoei

 1. Petemoei is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Indien Petemoei aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Petemoei is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Petemoei aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de ) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Petemoei vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Petemoei toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Indien nakoming van de verplichtingen door Petemoei niet blijvend of tijdelijk mogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Petemoei in verzuim is.
 3. Petemoei heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien er omstandigheden zijn die Petemoei goede grond geven te vrezen dat de klant niet in staat zal zijn om zijn verplichting naar behoren na te komen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Petemoei in de nakoming van enige verplichting jegens de klant in geen van de wil van Petemoei onafhankelijke situatie aan Petemoei worden toegerekend, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of wanneer de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Petemoei kan worden gevergd.
 2. De in lid 1 genoemde overmachtsituatie is eveneens van toepassing – maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanbetalingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Petemoei een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Petemoei er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Petemoei is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie voordelen heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan wijziging of aanvulling van de inhoud noodzakelijk blijkt, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Petemoei is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Petemoei zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
 4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst te ontbinden bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten die voortvloeien uit een overeenkomst met Petemoei niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Petemoei.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen of nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Petemoei voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Petemoei gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Petemoei
en_US
Winkelmandje0
Er zitten geen producten in je winkelmandje!
Verder winkelen
0